Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. – Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden. – Opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker, eigenaar van het dier die de gebruiker wenst in te schakelen en daartoe opdracht geeft inzake het gedrag van het dier. – Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. – Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7.400 e.v. BW, waarbij de gebruiker zich verbindt jegens de opdrachtgever een  behandeling in te stellen ten behoeve van het huisdier van de opdrachtgever. – PUUR Katten, gevestigd te Weesp. – Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van vooraf bepaalde tijdsduur en locatie.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor alle opdrachten, welke door de opdrachtgever zijn gegeven en door de gebruiker zijn aanvaard conform artikel 2, lid 2.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Door het maken van een afspraak gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.
4. Overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het vaststellen van een vachtbehandeling of van (telefonische) afspraken ter begeleiding van de opdrachtgever in het uitvoeren van gedragstherapie.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
1. Gebruiker zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap de opdracht uitvoeren en zal daartoe zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren op peil houden.
2. Opdrachtgever dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de gebruiker op te volgen.
3. Opdrachtgever dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de gebruiker voorgestelde maatregelen in verband met de veiligheid van de klant, de gedragstherapeut en de omgeving.
4. Toezeggingen, in welke zin dan ook gedaan door de gebruiker worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de contractperiode te verlengen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen conform artikel 2.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de behandeling daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover tevoren inlichten.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal de gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
5. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
6. Mocht u verhinderd zijn dan kan een afspraak voor vachtverzorging kosteloos verzet worden, mits dit minimaal 24 uur van te voren is. Bij annulering bnnen 24 uur voor de afspraak wordt 50% van de kosten van de behandeling in rekening gebracht. Indien u niet op de afspraak verschijnt, dan zullen de volledige kosten van de behandeling in rekening worden gebracht.
7. Het annuleren van een afspraak dient rechtstreeks telefonisch met de gebruiker of via inspreken van het antwoordapparaat van de gebruiker te geschieden. Annuleren via email is niet mogelijk.
8. Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:
8.1 De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard; 8.2 De wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; 8.3 De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf wegens een strafbaar feit; 8.4 De wederpartij handelt in strijd met het recht.

Artikel 5: Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
2. Indien de opdrachtgever de gemaakte afspraak annuleert i.v.m. een geval van overmacht, worden eventueel vooruitbetaalde kosten onder inhouding van 10% administratiekosten gerestitueerd.
3. Indien de gebruiker door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de opdrachtgever daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan onverhoopt niet ontvangen van het bericht van annulering kunnen geen rechten worden verleend.

Artikel 5: Honorarium
1. Terzake de uit de hoofde van de opdracht door de gebruiker te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij de overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.
2. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2 leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.

Artikel 6: Betaling
1. De vergoeding dient ter plaatse te worden voldaan.
2. Deelbetalingen van de behandeling zijn alleen mogelijk na schriftelijke of mondelinge goedkeuring door de gebruiker.
3. Indien de opdrachtgever een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting van kracht.
4. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Reclames
1. De gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de opdrachtgever gewenste resultaat. Daarentegen zal de gebruiker in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor ziekten en/of gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of tengevolge van de gedragstherapeutische of trimbehandeling.
3. Deelname door de opdrachtgever aan gedragstherapeutische of trimbehandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De opdrachtgever blijft ten allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier.
4. Opdrachtgever wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dier geldig is.

Artikel 8: Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. De gebruiker zal eventueel gemaakt video- of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke of mondelinge toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 9: Intellectuele eigendom- en auteursrechten
1. Alle door de gedragstherapeut verstrekte stukken, zoals de vragenlijst, rapporten, adviezen, methoden en richtlijnen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
2. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden togenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Geschillen
1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
2. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de gebruiker dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door opdrachtgever verschuldigde bedragen komen ten laste van de opdrachtgever.
3. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing.

Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

Pin It on Pinterest

Hulp nodig?